Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového portálu RADIOmat (dále jen „RADIOmat") je společnost Radio Čas s. r. o., se sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava-Plesná, IČ: 25817183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18963 (dále jen „RADIOmat"). RADIOmat se skládá z informací, obsahu, služeb, a transakčních funkcí poskytovaných Zprostředkovatelem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a Spotřebitelem.

2. Definice a interpretace

2.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé. Poskytovatelem je smluvní partner Zprostředkovatele, který poskytuje svým jménem a na svůj účet služby nebo zboží, které jsou předmětem Slevového voucheru a zároveň přijímá Slevové vouchery na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě Slevového voucheru. Spotřebitelem je fyzická osoba, která si prostřednictvím RADIOmatu objednala Slevový voucher, uzavřela Spotřebitelskou smlouvu, a je oprávněna uplatnit Slevový voucher u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy (včetně objednávání Slevového voucheru) a Spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uzavření smlouvy nastává poté, co je objednávka Spotřebitele, která je návrhem smlouvy, akceptována závazným souhlasem Zprostředkovatele s tímto jeho návrhem (tj. potvrzením objednávky) zaslaným e-mailem ze strany Zprostředkovatele Spotřebiteli na e‑mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem ve vztahu k jeho účtu v systému RADIOmat nebo při zadávání objednávky prostřednictvím RADIOmatu. Souhlas Spotřebitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami je udělen buď při registraci jeho účtu v systému RADIOmat nebo při odeslání objednávky jednotlivého Slevového voucheru v souladu s článkem 3.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Slevový voucher je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů, kteří dávají Spotřebiteli oprávnění získat zboží či využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a za dalších podmínek uvedených na Slevovém voucheru či v popisu Aktuální slevy. Aktuální sleva je konkrétní nabídka Slevového voucheru zveřejněná po dobu nejméně jednoho dne na RADIOmatu. V popisu Aktuální slevy je uvedena prodejní cena Slevového voucheru k předmětné Aktuální slevě, doba platnosti, minimální počet objednaných Slevových voucherů potřebných k Aktivaci Aktuální slevy a případně další podmínky a omezení. Aktivace Aktuální slevy nastává okamžikem dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných Slevových voucherů, dojde-li k němu během doby platnosti Aktuální slevy.

3. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky

3.1 Odesláním objednávky Slevového voucheru Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Zprostředkovatelem. Objednávku lze odeslat pouze prostřednictvím RADIOmatu.

3.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

3.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na RADIOmatu. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na RADIOmatu v den odeslání objednávky Slevového voucheru Spotřebitelem.

4. Uzavření smlouvy a její obsah

4.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Zprostředkovatelem a Spotřebitelem je závazek Zprostředkovatele zajistit zaslání Slevového voucheru popsaného ve smlouvě a závazek Spotřebitele zaplatit za tento Slevový voucher sjednanou cenu na účet Zprostředkovatele za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

4.2 Spotřebitel může objednat Slevový voucher pouze z aktuální Aktuální slevy Zprostředkovatele. Objednávku Slevového voucheru lze učinit pouze prostřednictvím RADIOmatu. Není-li v jednotlivé Nabídce dne uvedeno jinak, může si Spotřebitel objednat více Slevových voucherů z téže Aktuální slevy.

4.3.1 e-mailu s přílohou obsahující elektronickou verzi Slevového voucheru ve formátu pdf na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při registraci jeho účtu na RADIOmatu či při odeslání objednávky, nebo

4.3.2 e-mailu s odkazem na stažení elektronické verze Slevového voucheru ve formátu pdf (elektronická verze Slevového voucheru bude přístupná ke stažení nejpozději do tří dnů od Aktivace Aktuální slevy) na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při registraci jeho účtu na RADIOmatu či při odeslání objednávky.

4.4 Doba platnosti a další podmínky užití Slevového voucheru jsou uvedeny na samotném Slevovém voucheru a v popisu Aktuální slevy.

4.5 Zprostředkovatel neručí za kvalitu ani rozsah zboží či služeb nabízených Poskytovatelem po předložení Slevového voucheru. Za poskytnutí zboží či služeb odpovídajících příslušné Nabídce dne odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel v souladu se Spotřebitelskou smlouvou, která bude uzavřena na základě uplatnění Slevového voucheru Spotřebitelem či jím určenou osobou u Poskytovatele.

4.6 Zprostředkovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za služby nebo zboží, které budou poskytnuty Poskytovatelem oproti Slevovému voucheru, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby poskytnuté oproti Slevovému voucheru mohou být případně nebezpečné (např. jízdy na čtyřkolce terénem, bungee jumping, skok padákem, let balónem, apod.). Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb poskytnutých oproti Slevovému voucheru Poskytovatelem.

5. Podmínky využití Slevového voucheru

5.1 Využití Slevového voucheru je možné pouze v souladu s podmínkami uvedenými na Slevovém voucheru, v popisu Aktuální slevy a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.2 Slevový voucher může být využit pouze jednou. Zprostředkovatel ani Poskytovatel nejsou odpovědni za ztracené, ukradené či zničené Slevové vouchery, popř. zneužité jedinečné identifikační číslo Slevového voucheru (dále jen "IDČ"). Spotřebitel je povinen chránit Slevový voucher před ztrátou, krádeží, poškozením či zničením, jakož i chránit Slevový voucher a jeho IDČ před zneužitím třetími osobami (zejména zachováním IDČ v tajnosti).

5.3 Je na výlučném rozhodnutí Poskytovatele, zda může být Slevový voucher uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo poukazy, které Poskytovatel obvykle svým zákazníkům poskytuje nebo je akceptuje.

5.4 Slevový voucher je nutné využít jednorázově. V rámci jednoho čerpání plnění na základě Slevového voucheru u Poskytovatele lze uplatnit pouze jeden Slevový voucher. Poskytovatel může případně umožnit postupné využití hodnoty Slevového voucheru po částech nebo uplatnění více Slevových voucherů najednou dle svého výlučného rozhodnutí.

5.5 Slevový voucher uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu s platnými právními předpisy se stává neplatný.

5.6 Slevový voucher je nutno uplatnit u Poskytovatele v době jeho platnosti. Platnost Slevového voucheru (tj. nejzazší termín pro jeho uplatnění u Poskytovatele) je na něm vyznačena datem. Není-li ve Slevovém voucheru či v Aktuální slevě doba platnosti uvedena, musí být Slevový voucher uplatněn u Poskytovatele nejpozději do 2 měsíců od Aktivace Aktuální slevy.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena zboží či služeb nabízených Poskytovatelem v rámci Aktuální slevy je vždy uvedena na RADIOmatu. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce Spotřebitele učiněné prostřednictvím RADIOmatu. Cena může být Spotřebitelem uhrazena:

6.1.1 přes systém E-commerce 3D security České spořitelny a.s. (dále jen "3DS") - od 1.3.2017 dočasně mimo provoz (viz.6.4), nebo

6.1.2 bezhotovostním převodem na bankovní účet Zprostředkovatele vedený u České spořitelny, a. s. (popř. jiný bankovní účet Zprostředkovatele uvedený v objednávkové aplikaci na RADIOmatu).

6.2 V případě platby přes systém 3DS dojde po odeslání objednávky Slevového voucheru Spotřebitelem pouze k autorizaci platby. Platba bude skutečně realizována až po Aktivaci Aktuální slevy. Pokud nedojde k Aktivaci Aktuální slevy, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena. - od 1.3.2017 dočasně mimo provoz (viz. 6.4)

6.3 V případě platby ceny bankovním převodem je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu ihned po Aktivaci Aktuální slevy tak, aby byly finanční prostředky v plné výši připsány na bankovní účet Zprostředkovatele nejpozději do 2 dnů od Aktivace Aktuální slevy, popř. pokud k Aktivaci Aktuální slevy došlo již před odesláním objednávky Spotřebitele, potom nejpozději do 2 dnů od odeslání objednávky Spotřebitele. Na Aktivaci Aktuální slevy bude Spotřebitel upozorněn e-mailem. O připsání plné částky na bankovní účet Zprostředkovatele bude Spotřebitel informován e-mailem.

6.4 S ohledem na ukonční provozu 3DS k 28.2.2017 ze strany České spořitelny a.s. nemůže Spotřebitel dočasně provádět úhrady prostřednictvím pletbních karet. Zároveň Zprostředkovatel připravuje rozšíření platebních možností o platby kartou a další platební metody.

7. Ukončení smluvního vztahu

7.1 Smlouvu lze ukončit dohodou Zprostředkovatele a Spotřebitele nebo odstoupením od smlouvy učiněném Zprostředkovatelem nebo Spotřebitelem v souladu s ustanoveními článků 7.2 až 7.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.2 Zprostředkovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.2.1 v případě zrušení poskytování služby či dodávky zboží uvedeného ve Slevovém voucheru ze strany Poskytovatele;

7.2.2 v případě prodlení Spotřebitele s úhradou ceny dle článku 6.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek;

7.2.3 v případě marného uplynutí platnosti Slevového voucheru, která je na něm jasně vyznačena, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny; nebo

7.2.4 v případě hrubého porušení podmínek pro uplatnění Slevového voucheru ze strany Spotřebitele, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny.

7.3 Spotřebitel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností Zprostředkovatele plynoucích z uzavřené smlouvy.

7.4 Spotřebitel je podle § 1829 občanského zákoníku dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Slevového voucheru. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy:

7.4.1 na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

7.4.2 na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

7.4.3 na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal;

7.4.5 na dodávku novin, periodik a časopisů;

7.4.6 spočívajících ve hře nebo loterii.

7.4.7 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou poskytovány v určeném termínu.

7.5 Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

7.6 Pokud nedojde k Aktivaci Aktuální slevy, všechny závazky Zprostředkovatele a Spotřebitele plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti Aktuální slevy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zprostředkovatele uvedené v článku 6. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8. Reklamace

8.1 Zprostředkovatel je povinen doručit Spotřebiteli objednaný Slevový voucher v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Odpovědnost za vady Slevového voucheru musí Spotřebitel uplatnit písemně u Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od doručení Slevového voucheru. Zprostředkovatel je povinen oznámit Spotřebiteli své stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.

8.3 Odpovědnost za vady zboží dodaného či služeb poskytnutých Spotřebiteli Poskytovatelem na základě využití Slevového voucheru musí Spotřebitel uplatnit písemně u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od obdržení zboží či služby.

8.4 Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli Zprostředkovatele či Poskytovatele, v jejichž důsledku Spotřebitel nebo další osoby jím určené, plně nevyčerpá zaplacené zboží či služby, nevzniká Spotřebiteli nárok na slevu z ceny zboží nebo služeb, pokud není dohodnuto nebo kogentními právními předpisy stanoveno jinak.

9. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání RADIOmatu

9.1 Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a Spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) rovněž pro potřeby plnění smlouvy, Spotřebitelské smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy Zprostředkovatele.

9.2 Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Poskytovatele, jehož Nabídku dne Spotřebitel poptal objednávkou Slevového voucheru.

9.3 Přístup a používání veřejně přístupných částí RADIOmatu je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svého přístupového jména a hesla na účet na RADIOmatu v tajnosti (pokud má účet zřízen).

9.4 Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k RADIOmatu. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb RADIOmatu. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k RADIOmatu omezen nebo přerušen.

9.5 Zprostředkovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu RADIOmatu. Obsah RADIOmatu nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Zprostředkovatele.

9.6 Zprostředkovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah RADIOmatu, včetně diskusních fór, k zajištění chodu RADIOmatu. Zprostředkovatel neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na RADIOmatu. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

9.7 Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na RADIOmatu (v diskusních fórech, skupinách nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na RADIOmatu Spotřebitel poskytuje Zprostředkovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

9.8 Spotřebitel bere na vědomí, že mu Zprostředkovatel může zasílat informační e-maily. Zprostředkovatel bude zasílat informace spojené s účtem spotřebitele, o nákupech a novinkách na RADIOmatu. Odhlásit zasílání informací o novinkách si může každý Spotřebitel ve svém účtu na RADIOmatu.

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

10.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Spotřebitelem se řídí právními předpisy České republiky.

11.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

11.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zprostředkovatel a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

11.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. března 2017.